Sanoyas

社員紹介

社員紹介INTERVIEW

先輩社員のインタビューを通じて、当社で働くことを決めたきっかけや、仕事内容、やりがいや目標などを紹介します。

修繕船営業部
修繕船営業部
技術設計本部 基本設計部 基本設計課
技術設計本部 基本設計部 基本設計課
技術設計本部 基本設計部 基本設計課
技術設計本部 基本設計部 基本設計課
工作部 内業課
工作部 内業課
製造部 製造課
製造部 製造課